Logo NBPO
De Professional Organizer

De Professional
Organizer

Professional Organizer worden

Professional
Organizer worden

Nieuws, blog & actueel

Nieuws, blog
& actueel

Over Nbpo

Over
NBPO

Print deze pagina

Algemene voorwaarden Basistraining

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Basistraining Professional Organizer die door de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (hierna genoemd: NBPO) wordt gegeven.

Aanmelding

- Aanmelding geschiedt door inzending van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier op de website, eventueel per post of e-mail.

- De NBPO verzendt na ontvangst van de aanmelding een bevestiging van inschrijving en de factuur voor deelname.

- De NBPO gaat ervan uit dat degene die het aanmeldingsformulier indient daartoe bevoegd is. De NBPO is niet verplicht dit te onderzoeken.

- De NBPO kan een aanmelding van de deelnemer eventueel afwijzen zonder opgave van reden.

 

Basistraining

- De NBPO geeft de Basistraining aan haar deelnemers op de wijze zoals omschreven in de Informatiebrochure Basistraining en op de website.

- De NBPO draagt zorg voor de tijdige toezending van informatie.

 

Prijzen

- De vermelde prijzen zijn in euro's. De basistraining is vrijgesteld van btw.

 

Betaling en definitieve bevestiging

- De factuur dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

- Niet-tijdige betaling van de factuur, te weten binnen 30 dagen na factuurdatum, geeft de NBPO het recht de overeenkomst te ontbinden.

- Bij aanmelding binnen 30 dagen voor aanvang van de training, dient de factuur per ommegaande te worden voldaan.

- Indien de betaling niet is voldaan voor aanvang van de training, geeft dat de NBPO het recht om de overeenkomst te ontbinden en toegang tot de training te weigeren.

 

Wijziging

- De NBPO biedt, in uitzonderlijke gevallen en alleen indien de deelnemer dit minimaal zes weken voor aanvang van de Basistraining schriftelijk aanvraagt, de mogelijkheid om de gehele Basistraining naar de eerstvolgende training te verzetten. De NBPO kan over een dergelijk verzoek zonder opgaaf van reden beslissen. Indien positief besloten bedragen de kosten voor deze deelnamewijziging € 75,00 (vrijgesteld van btw).

- De NBPO biedt in geval van ziekte van de deelnemer tijdens een van de trainingsdagen de mogelijkheid om deze dag of een gedeelte daarvan bij de eerstvolgende basistraining in te halen, indien de deelnemer een verzoek daartoe uiterlijk binnen vijf werkdagen na de trainingsdag waarop hij wegens ziekte verhinderd is, indient. De kosten voor het inplannen van deze inhaaldag bedragen € 75,00 (vrijgesteld van btw).

 

Annulering

Annulering van de overeenkomst door de deelnemer kan slechts plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:

- Annulering dient steeds schriftelijk te geschieden. Voor de vaststelling van het moment van annulering is beslissend het moment waarop de NBPO het bericht van annulering ontvangt.

- Conform de Nederlandse wetgeving heeft de deelnemer gedurende veertien werkdagen na aanmelding het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Na deze termijn gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden. Het recht op ontbinding geldt niet meer zodra de deelnemer aan de eerste trainingsdag heeft deelgenomen.

- Bij annulering binnen een periode van 28 kalenderdagen voor aanvang van de Basistraining is het volledige factuurbedrag verschuldigd.

- Bij annulering op een tijdstip tussen twee maanden en achtentwintig kalenderdagen voor aanvang van de Basistraining is 50% van de kosten verschuldigd.

- Bij annulering op een eerder tijdstip dan twee maanden voor aanvang van de Basistraining is € 75,00 aan administratiekosten verschuldigd.

Annulering van de Basistraining of een Basistrainingsonderdeel door de NBPO vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

- De NBPO heeft het recht om een Basistraining te annuleren:

  • bij onvoldoende aanmeldingen. Deelnemers krijgen indien mogelijk een alternatieve datum aangeboden.
  • in geval van overmacht
- De deelnemer heeft recht op volledige terugbetaling van het betaalde factuurbedrag voor het geannuleerde deel,  binnen veertien dagen na annulering.

- Annulering, om welke oorzaak dan ook, geeft de deelnemer nimmer recht op vergoeding van geleden schade.

  

Aansprakelijkheid

- De NBPO is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld, of die van haar docenten.

- De aansprakelijkheid van de NBPO is beperkt tot de door haar verzekeraar in het betreffende geval gedane uitkering.

- De deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de door de deelnemer tijdens de Basistraining veroorzaakte schade aan eigendommen van de NBPO of derden.

 

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

- Alle (bedrijfsgevoelige) informatie die door deelnemers, docenten en andere betrokkenen verstrekt wordt, tijdens en m.b.t. de Basistraining, is geheim en wordt door alle betrokkenen vertrouwelijk behandeld.

 

Klachtenreglement

- Voor de NBPO Basistraining Professional Organizer geldt het Klachtenreglement NBPO Basistraining Professional Organizer.

- De leden van de klachtencommissie zijn mr. G. Schikhof, dhr. W. Prins en mw. V. le Coq-Pors.

 

Algemeen

- Het auteursrecht en het eigendomsrecht van het lesmateriaal berusten bij de NBPO.

- De deelnemer mag het lesmateriaal uitsluitend zelf gebruiken.

- Indien de deelnemer geen, of in beperkte mate, gebruikmaakt tot bijwoning van de Basistraining waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van het factuurbedrag plaats. Bij overmacht kan de leiding van de Basistraining toestemming verlenen om een Basistrainingsonderdeel in de eerstvolgende Basistraining bij te wonen. De kosten voor het inplannen van deze inhaaldag bedragen € 75,00 (vrijgesteld van btw).

- Het bewijs van deelname wordt alleen verstrekt als een deelnemer alle trainingsdagen heeft bijgewoond.

- Deelname aan de Basistraining geeft geen automatische toegang tot lidmaatschap van de NBPO, maar deelnemers kunnen zich aanmelden als lid van de NBPO.

Download hier de algemene voorwaarden NBPO Basistraining

 
De Professional Organizer

zoek een professional organizer

Professional Organizer worden
volg dé driedaagse training
Laatste nieuws
NBPO al 20 jaar experts in
rust, ruimte en overzicht!