Professional Organizer

Professional Organizer
Particulier

Professional Organizer

Professional Organizer
Zakelijk

Professional Organizer

Professional Organizer
worden

Professional Organizer

Professional Organizers
Overzicht

Print deze pagina

Voorwaarden Aspirant Lidmaatschap

Toelatingseisen

De toelatingsvoorwaarden voor de NBPO zijn bedoeld om kwaliteit en professionaliteit te waarborgen.

Het aspirant-lid:

1. beschikt over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;

2. heeft minimaal drie jaar werkervaring (voor een aspirant-lid is nog geen relevante werkervaring als PO-er nodig);

3. heeft een relevantie opleiding professional organizing gevolgd(van de NBPO of vergelijkbaar) of gaat dat binnen één jaar na aanmelding doen. Indien het aspirant-lid voldoende aantoonbare kennis en werkervaring heeft verkregen van het vakgebied van professional organizing op grond van opleiding en werkervaring kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Wat houdt het in:

Het aspirant-lid:

1. kan deelnemen aan de bijeenkomsten van de NBPO, soms met bijbetaling van een eigen bijdrage. Het bijwonen van de algemene ledenvergadering is gratis (2x per jaar);

2. ontvangt elke twee weken de interne nieuwsbrief met nieuws en activiteiten uit de vereniging en vak gerelateerde artikelen in de media;

3. mag gebruik maken van de collectieve afspraken m.b.t. ledenvoordeel, zoals vermeld op onze website;

4. is verplicht gebruik te maken van algemene voorwaarden. Je mag de algemene voorwaarden van de NBPO gebruiken, maar het is ook toegestaan om andere algemene voorwaarden te gebruiken;

5. valt onder het klachtenreglement van de NBPO;

6. krijgt toegang tot het besloten deel van de website van de NBPO en daarmee totde online bibliotheek;

7. krijgt een (beperkte) vermelding op de website, in het overzicht van Professional Organizers;

8. kan de profielinformatie aanvullen en werkgebieden selecteren voor betere vindbaarheid voor derden;

9. vermeldt op de eigen website de link naar de website van de NBPO;


10. heeft geen stemrecht op de algemene ledenvergadering (ALV); dat is voorbehouden aan leden;

11. staat het vrij om deel te nemen aan commissies of zich anderszins in te zetten voor de NBPO, maar kan geen bestuursfunctie vervullen;

12. mag het aspirant-lidmaatschap na 3 maanden omzetten naar een regulier lidmaatschap, mits men voldoet aan de eisen van het lidmaatschap.

Wat wij verwachten

Het aspirant-lid:

1. onderschrijft dat er voorhet werk van de professional organizer vaardigheden, competenties en kennis nodig is,zoals beschreven in de competentieprofielen en is bereid zich hierin te ontwikkelen;


2. geeft aantoonbaar blijk van serieus ondernemerschap door bijvoorbeeld ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel, het voeren van een herkenbarehuisstijl naar derden via logo, visitekaartje, website of zakelijkeFacebook pagina (dit geldt niet als je als Professional Organizer in loondienst bent) en het hebben van een BTW-nummer;

3. heeft een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten;

4. handelt naar de gedragscode van de NBPO die men verplicht is te ondertekenen bij aanmelding;

5. ondertekent de verklaring van waarheid van de NBPO;

6. houdt zich aan het huishoudelijk reglement van de NBPO;

7. maakt gebruik van de faciliteiten voor intervisie met onze collega’s;

8. kan gedurende maximaal 3 jaar gebruik maken van het aspirant-lidmaatschap. Daarna kan je het lidmaatschap omzetten naar een regulier lidmaatschap, mits je voldoet aan de eisen die daar bij horen.

Aanmelding

Aanmelden kan, indien je voldoet aan deze voorwaarden, middels het digitale aanvraagformulier voor het aspirant-lidmaatschap.

Je hebt hiervoor nog nodig:

- je Curriculum Vitae

- een kopie diploma van je hoogst genoten opleiding

- een ondertekende verklaring van waarheid

En, indien aanwezig:

- een deelnamebewijs van een relevante opleiding professional organizing

- een uittreksel uit het handelsregister van de KvK (niet ouder dan 1 jaar)


Zorg dus dat je deze documenten, net als de verklaring van waarheid op je computer hebt staan voordat je het formulier gaat invullen. Na verzending wordt je aanvraag door ons in behandeling genomen.

Kosten

Het lidmaatschap kost voor leden € 250,00 excl. BTW per jaar. Het boekjaar loopt van 1-1 tot en met 31-12. Word je gedurende een jaar lid, dan wordt de contributie naar rato berekend. Voor het aanvragen van het aspirant-lidmaatschap vragen wij € 25,00 excl. BTW inschrijfkosten. Die worden op de contributiefactuur meegenomen.

Opzegging

Het lidmaatschap loopt parallel aan het kalenderjaar.Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of digitaal via e-mail te geschieden aan info@nbpo.nl. De opzegging moet vóór 1 december bij het secretariaat binnen zijn. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een jaar eindigt, blijft toch de bijdrage voor dat gehele kalenderjaar verschuldigd.